Новини и съобщения

 

   

На вниманието на гражданите!
Уведомяваме  Ви, че от 15.08.2016г. ще стартира лятна АНТИСПИН кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, която ще продължи до 15.09.2016г.
Изследванията ще се извършват в Микробиологична лаборатория на Дирекция  НЗБ, РЗИ Ямбол от 08.30 до 16.00 часа - тел. 046-66-31-76

 

Състояние на водата на местните водоизточници в Ямболска област, изследвани в РЗИ -Ямбол до 31.07.2016 година по физико химични и микробиологични показатели

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, ЛЗ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, МЦ И ДКЦ

/писмо №16-00-7/11.07.2016 г. на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор/

 

Информация за гражданите на ЕС, пътуващи до засегнатите райони

 

 

Информация за Zika вирусна инфекция

Специализирана ЛКК по ортопедия и травматология към МЦ"Дианамед 2001"ЕООД-гр.Ямбол няма да работи в периода от 11.07.2016г. до 31.07.2016г.

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че ПЛАН-Разписанието за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2017г. на Медицински факултет -гр.София е качено на Интернет-страницата на МФ-гр.София в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци за заявките за обучение. Електронният адрес на МФ-София е medfac.mu-sofia.bg. Допълнителна информация може да получите на тел.02-9520280.

 

До медицинските специалисти и магистър фармацевтите в област Ямбол, изписващи и отпускащи специални рецепти /жълти и зелени/

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
(2014-2020)

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

 

* Прессъобщение

* Регламент

*Формуляр фаза1

*Формуляр фаза2

До медицинските специалисти и магистър фармацевтите в област Ямбол

На 02.09.2015г. МС при Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

Информация за мед.специалисти - виж тук

Информация за маг.фармацевти - виж тук

 

Важна информация за потребителите
на административни услуги

Считано от 07.04.2015 г. отпада необходимостта от предоставяне на документи, издавани от РЗИ-Ямбол при заявяване на друга услуга в същата администрация.
В случай на заявяване на получаване на крайния документ от услугата чрез лицензиран пощенски оператор, разходите са за сметка на заявителя.

 

Информационна листовка за екстремните климатични условия,

промените в климата и здравето

 

До Общопрактикуващите лекари

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информирам Ви, че с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в РБ, обн. ДВ бр. 54/01.07.2014 г. е променен Националния имунизационен календар - виж тук...

 

В бр.15 от 21 Февруари 2014г на държавен вестник е обнародвана

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) В сила от 21.02.2014 г., издадена от МЗ

В чл. 1 се създава нова т. 4 за условията и редът за признаването и изпълнението на рецепти, издадени в друга държава членка на ЕС и

се създава приложение № 4а към чл. 9а, ал. 2

Неизчерпателен списък на елементите, които се включват в рецептите, които ще се изпълняват в друга държава членка на ЕС.

 


До ОПЛ, относно заверката и регистрацията на здравните книжки от

01.01.2014 г.

В бр.106 от 10.12.2013г. в Държавен вестник е публикувана

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

допълнителна информация...


От 11.07.2013г. влезе в сила Регламент №1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти.

 

В бр.32 от 02.04.2013г. на ДВ е публикувана НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2004 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ КРИТЕРИИ И РЕДА НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СМЪРТ (ДВ, БР. 39 ОТ 2004 Г.)

В нея е посочен начина за попълване на "Съобщение за смърт" и "Свидетелство за перинатална смърт"и предаването им в съответните институции.

 

Указания за работа по Наредба №14-2004г.


 

 

 

 

 

 

 

 Телефон за сигнали за корупция:

046-66-31-70

ел.поща

rzi-yambol@mh.government.bg

Анкетна карта

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене:

046-66-31-74

Дейност на РЗИ - гр.Ямбол по контрола на тютюнопушенето, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.)

Кабинет за отказване от тютюнопушене:

тел.046- 66-31-74

 

Данни в отворен формат

 

 

Профил на купувача

 

BANER
Проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективното изпълнение на задълженията на служителите в РЗИ-Ямбол”
по оперативна програма „Административен капацитет”
Договор за БФП А13-22-24/09.05.2014 г.

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  ЗА  РАННА  ДИАГНОСТИКА  НА   ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 

Категории

Специализирани дейности

Безопасно движение