Конкурс за главен експерт в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса – интервю

Съобщение по чл.44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Споразумение , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

С П О Р А З У М Е Н И Е , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

До лечебните заведения в област Ямбол-На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.

До лечебните заведения в област Ямбол

На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.

Лекарски консултативни комисии /ЛКК/-2019

Болнична медицинска помощ

„МБАЛ Св.Пантелеймон“АД – гр.Ямбол

–заповеди за закриване и определяне на нова обща ЛКК, ЛКК по нервни болести и ЛКК  по детски болести

-заповеди за закриване и определяне на нова ЛКК по инфекциозни болести

-заповеди за закриване и определяне на нова обща ЛКК

 

„МБАЛ Св.Иван Рилски“ЕООД- гр.Елхово

-заповеди за закриване и определяне на ЛКК по вътрешни болести

 

МБАЛ „Св.Йоан Рилски“ООД – гр.Ямбол

-заповеди за закриване и определяне на нова ЛКК по АГ

 

„СБАЛ по кардиология – Ямбол“ЕАД

Извънболнична медицинска помощ

„ДЦК І- Ямбол“ЕООД-гр.Ямбол

 

„МЦ Дианамед 2001″ЕООД-гр.Ямбол

„Кардиологичен медицински център“ЕООД – гр.Ямбол


„МЦ №І-Елхово” ЕООД-Елхово


МЦ„Медика 1” ЕООД-гр. Ямбол


ЛКК по психиатрия


ЛКК по педиатрия към МЦ„Владимед” ЕООД-гр. Ямбол


ЛКК към МЦ“Златен рог“ЕООД-Ямбол

–заповеди за закриване и определяне на нова ЛКК по АГ

 

 

Информация относно грип и грипни ваксини 2019 – 2020 г.

РЗИ-Ямбол уведомява, че:

С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

В България, ежегодните грипни епидемии са сериозен здравен и финансов проблем за нашата страна. Заболяванията от грип са съсредоточени основно в рамките на 3 – 4 седмици. През тези седмици средната заболяемост за страната достига до над 300 на 10 000 население, което означава, че в периода на епидемичния подем са преболедували не по-малко от 250 000 – 300 000 души. Само в областните градове всяка година възникват средно около 1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.

Грипът се проявява във всички възрастови групи, от по-леки до тежки състояния и смърт. Най-висока е смъртността при хората над 65 г. като достига до 90 % от смъртните случаи, предимно при лица с придружаващи заболявания.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством ваксинопрофилактика. При здрави хора грипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, а смъртните случаи с 80%.

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е нисък, като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 – 2,61%). Тези изчисления са направени на базата на извършени продажби, а не на реално приложени дози, които вероятно са по-малко. Към момента, грипните ваксини се закупуват от пациента и се прилагат срещу заплащане като препоръчителна имунизация.

С приемане на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г., да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начини за предпазване.

Една от основните дейности на програмата е осигуряването с публични средства на ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица от целевата група с основни изпълнители лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ /общо практикуващите  лекари/.

Предвидено е имунизацията с грипни ваксини /Ваксигрип Тетра, в опаковка от 10 броя/ да се провежда през периода октомври – декември от общопрактикуващи лекари, сключили договори по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за лицата, включени в пациентската им листа.