Конкурс за главен експерт в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса – интервю

Съобщение по чл.44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Обявление

Списък на допуснати кандидати до конкурса

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Медицински дейности“

Списък на допуснати кандидати до интервю

Съобщение – класиране

 

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Конкурс за старши експерт в отдел „Лабораторни изследвания“ в дирекция ОЗ

Обявление

Заповед за спиране на обявения конкурс на етапа решаване на тест, до отмяна на извънредното положение в страната

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при РЗИ-Ямбол

Споразумение , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

С П О Р А З У М Е Н И Е , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

До лечебните заведения в област Ямбол-На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.

До лечебните заведения в област Ямбол

На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.