1. Ръководство на ОПЛ/ Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ 
 2. Ръководство на ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ 
 3. Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ 

  От  15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/ 

  Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login. 

  За граждани и освидетелствани лица, адресът е:  https://ibd.mh.government.bg

   Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

   

  Допълнително до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до Често задавани въпроси, за което ще Ви информираме своевременно. До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

  В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза.

 

Конкурс за „Младши експерт“ в Дирекция „Надзор на заразните болести“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса

Списък на допуснати до интервю  кандидати

Съобщение по чл.44, ал.4 от НПКПМДС

Конкурс за главен експерт в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“

Обявление

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността главен експерт

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса – интервю

Съобщение по чл.44, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Конкурс за главен експерт в дирекция „Медицински дейности“

Обявление

Списък на допуснати кандидати до конкурса

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция „Медицински дейности“

Списък на допуснати кандидати до интервю

Съобщение – класиране

 

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Считано от 15.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Ямбол прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.

Конкурс за старши експерт в отдел „Лабораторни изследвания“ в дирекция ОЗ

Обявление

Заповед за спиране на обявения конкурс на етапа решаване на тест, до отмяна на извънредното положение в страната

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността старши експерт в Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“ при РЗИ-Ямбол

Споразумение , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

С П О Р А З У М Е Н И Е , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

До лечебните заведения в област Ямбол-На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.

До лечебните заведения в област Ямбол

На сайта на НЦОЗА, раздел „Здравно-информационни материали“, са публикувани 2 брошури със заглавия: „Климатичните промени в Европа и разпространението на микотоксините“ и „Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания“, издания на Националния център по обществено здраве и анализи.