Споразумение , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

С П О Р А З У М Е Н И Е , между МОН, МЗ И МЗХГ за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование