Следдипломно обучение

Уведомяваме Ви, че информация за програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021 г на НЦОЗА, може да получите в РЗИ, дирекция „Медицински дейности“

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Медицински университет-София за 2021 г. е публикувано на интернет-страницата на университета  medfac.mu-sofia.bg . виж повече

Важна информация ! Относно повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

Уведомяваме Ви, че план-разписанието на Медицински университет-София за 2020 г. за курсовете и индивидуалното обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри, е публикувано на интернет-страницата на университета  medfac.mu-sofia.bg и е налично и в РЗИ-гр.Ямбол.

Уведомяваме Ви, Програма за продължаващо обучение , тематични курсове и индивидулно обучение през 2019 г. на Аджибадем Сити клиник МБАЛ Токуда е  налична в  РЗИ-гр.Ямбол, РК на БЛС-Ямбол, РК на БАПЗГ .

МУ-гр.София – информация относно придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари по Наредба №47 от 14.12.1995 г. и Наредба №31 от 28.06.2001г.

Образец на заявления


Медицински университет- гр.София приема доументи за придобиване на специалност „Обща медицина“,

повече информация тук


На основание Заповед № РД-19-4/27.06.2014 год. на Министъра на здравеопазването и Наредба № 15/02.07.2008 год. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, Медицински Университет – София приема документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:
1. Заявление по образец /предоставя се от отдел „СДО и УБК” /
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование.
3. Нотариално заверено копие на свидетелство (диплома) за придобита друга специалност, ако има такава.
4. Копие от удостоверение за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване от 2000г. -02.06.2009 год./ съгл. § 6, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и § 94 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за здравето/.
5. Копие на договор с Районната здравноосигурителна каса при наличие на такъв /първа и последна страница за 2014 год./
6. Удостоверение от Български лекарски съюз
Съгласно Заповед №РК36-1245/18.07.2014г. на Ректора на МУ-София е определена такса за участие в конкурса за зачисляване за специализация в размер на 60 лв.

Документите се подават в срок от 23.07.2014 год. до 15.09.2014год. в отдел „СДО и УБК” при МУ-София, гр.София, бул.”Акад. Ив. Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 13.00 до 16.00 часа.