Нормативни актове

* Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции

* Закон за здравето

* Закон за лечебните заведения

* Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

* Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

* Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

* Закон за водите

* Закон за здравословни и безопасни условия на труд

* Закон за чистотата на атмосферния въздух

* Закон за устройство на територията

* Закон за управление на отпадъците

* Закон за защита от шума в околната среда

 

* НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

* Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения

* Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели

* НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НАПИТКИТЕ ОТ ПЛОДОВЕ

* Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

* Наредба № 2 от 10 януари 2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции

* Наредба № 2 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

* Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

* Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

* Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизации

* НАРЕДБА № 3 ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ОТДЕЛЯНИ ОТ ПОЛИМЕРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

* Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

* Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологично проучване

* Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

* НАРЕДБА № 6 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ШУМ

* НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ОТЧИТАЩИ СТЕПЕНТА НА ДИСКОМФОРТ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ДЕНОНОЩИЕТО, ГРАНИЧНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ И НА ВРЕДНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ШУМА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

* НАРЕДБА № 7 ОТ 3 МАЙ 1999 Г. ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

* Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

* НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ

* НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ

* НАРЕДБА № 8 ОТ 16 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ

* Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

* Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

* Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции

* Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

* Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане

* Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

* НАРЕДБА № 12 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

* НАРЕДБА № 12 ОТ 18 ЮНИ 2002 Г. ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

* НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

* НАРЕДБА № 14 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1997 Г. ЗА НОРМИ ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

* Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България

* Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

* Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

* Наредба № 19 от 22 юли 1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

* Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

* НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ

* Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението

* НАРЕДБА № 24 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА САНИТАРНО-ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДИСКОТЕКИТЕ

* Наредба № 24 от 5 септември 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия

* НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

* Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба

* Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

* Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

* Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи

* НАРЕДБА № 36 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

* НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

* НАРЕДБА № 39 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ

* Наредба № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

* Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България

* Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност

* НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОЛТА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ

*  Медицински стандарти