Метрология

ГРАФИК за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ на СРЕДСТВА за ИЗМЕРВАНЕ в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО за 2019 година

Ново: Заповед № А -441 от 13.10.2011г. на Председателя на ДАМТН (за периодичност на последващи проверки на СИ).

Дейността по метрологичното осигуряване в РЗИ Ямбол  се осъществява в съответствие със следните нормативни актове:
  • Закон за измерванията (ДВ бр. 46 от 2002г.) и приетите наредби към него.
  • Методично указание за осъществяване на метрологична дейност в системата на здравеопазването, утвърдено със Заповед № РД 09-17 от 23.01.2002 г. на Министъра на здравеопазването (Служебен бюлетин на МЗ бр. 5 от 2002г.) и Заповед № РД 15-1475 от 02.08.2002г. на министъра на здравеопазването.
  • Наредба за средствата за измервания, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 98 от 2003г.), в която са посочени средствата за измерване, техническите и метрологични характеристики към тях и методите за техния контрол)
  • Заповед № РД – 15-671 от 08.04.2005г. на Министъра на Здравеопазването относно регламентиране дейността по метрологичното осигуряване и финансовите възнаграждения на метролозите в системата на здравеопазването за изпълнение.
Проверките на територията на област Ямбол се извършват от:

Български институт по метрология; регионален отдел Бургас; сектор Сливен
гр.Сливен 8800, кв. „Индустриален“ ул.“Родопи“ №6 п.к.67
тел.: 044-667-758; факс: 044 -667-651