Лабораторни изследвания

В отдел „Лабораторни изследвания“ към РЗИ–Ямбол, функционира акредитирана от ИА „БСА“ структура Лабораторно изпитвателен комплекс „ЛИК“, който е част от правно обособена организация и предлага услуги като независима страна:

  • Лабораторно изследователен комплекс „ЛИК“ определя общите критерии за компетенциите си според изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018  – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“ ISO/IEC 17025:2017.
  • Лабораторията е акредитирана за изпитване на :  води, козметични средства и повърхности в контакт с храни.

Сертификат за акредитация БСА рег.№248 ЛИ от 27.03.2020 г.-валиден до 31.01.2022 г.

Лабораторно изследователен комплекс „ЛИК“ при РЗИ-Ямбол работи по утвърдена Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерски съвет от 2007 г./ обн. ДВ бр.83-2007 изм. и доп. бр.39 и 101 от 2010 и бр. 5 и 16 от 2011/.