Достъп до обществена информация

Директорът на РЗИ – гр. Ямбол, като орган на държавна власт е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл.3 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Правото на гражданите на информация от държавен орган или учреждение, която представлява за тях законен интерес,е основно конституционно право, прогласено в чл.41, ал.2 от Конституцията на Република България. Неговото гарантиране и реално упражняване е уредено в ЗДОИ. За целта, той регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв.

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Предоставянето на достъп до информация дава авторитет на институцията, която го представя, поради което следва стриктно да бъде спазвана предвидената в закона процедура, представена в Указанията относно прилагането на достъп до обществена информация.

Образците на заявления за достъп до обществена информация са приложения към Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Данни за звеното, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация:

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“
Адрес: гр. Ямбол, ул.“Димитър Благоев“ № 71
Електронна поща: rzi-yambol@mh.government.bg
Телефони: 046-66-31-70
Работно време: от 08:30 до 17:00

Документи:

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна – 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна – 2017 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна – 2019 г.

СПИСЪК на категориите информация РЗИ – Ямбол, подлежаща на класификация като служебна тайна, съгласно чл.26 от ЗЗКИ и чл.21 от ППЗЗКИ

СПИСЪК на длъжностите в РЗИ-Ямбол, за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна, съгласно чл.23 от ППЗЗКИ

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на закона за достъп до обществена информация за 2014 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2015 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2016 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2017 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2019 г.

ОТЧЕТ на РЗИ-Ямбол в изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация за 2020 г.