Административни услуги

  1. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване
  2. Вътрешни стандарти за качество на административното обслужване
  3. Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в РЗИ – Ямбол
  4. Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, сигнали и жалби в РЗИ – Ямбол
  5. Протокол за устно заявена административна услуга
  6. Заявление за комплексна административна услуга
  7. Регистър на административните услуги, предоставяни от РЗИ-Ямбол
  8. Начини на заплащане на дължими суми по административни услуги, глоби и имуществени санкции
*МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЯВЯВАНЕ ПРЕД РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Образци на заявления  административни услуги, предоставяни от ИАМН

Списък с административни услуги, предоставяни от РЗИ-Ямбол
Предоставяне на достъп до обществена информация
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 2
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 3
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 2133
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 2134
Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1350
Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 258
Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите -259
Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 341
Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 466
Издаване на международен сертификат за имунизации
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 467
Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 477
Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 558
Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите -685
Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 881
Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 882
Издаване на становище за класифициране на отпадъци
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 883
Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 961
Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1088
Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1089
Регистрация и заверка на лична здравна книжка
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1102
Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1336
Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1338
Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1349
Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1552
Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1553
Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1573
Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1660
Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1793
Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1795
Издаване на свидетелство за имунизационно състояние
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите – 1796

 

Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите -1870
Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите -2155
Издаване на становище за унищожаване на лекарства
Уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите -2241